SABDA WINEDHAR MARET 2012

Gusti Allah, Rama kawula ing swarga. Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, krenteging ati, tandhang grayang, kabingahan punapa dene bot repoting gesang ing dinten punika. Wontena kepareng Paduka manawi sadaya gagasan, angen-angen tuwin paraning gesang, kawula tunggilaken kaliyan pandonganing Pasamuwan Suci, Greja Kristen Jawi ing wulan punika:

Allah Rama ing Swarga, matur sembah nuwun tumrap titimangsa ndungkap paskah minangka kanugrahan saking Paduka. Lantaran titimangsa ndungkap Paskah punika, Paduka ngersaaken kawula nglengganani sedaya kasaenan Paduka. Salebeding titi mangsa ndungkap Paskah punika Paduka ngrentahaken sih rahmat ingkang nyegeraken kapitadosan kawula.

Paduka nuntun mecaki margining pamratobat kanthi nglengganani dosa tuwin temen ngunjukaken kidung panelangsa. Paduka mulang kawula gesang prasaja, muji sokur tumrap sedaya peparing, tuwin nelakaken pambiyantu kangge sesami. Salebeding titi mangsa ndungkap Paskah, Paduka nuntun para calon baptis anggenipun katekisasi, lan kanthi lelahanan Paduka nyegeraken malih sih rahmating baptis suci ingkang kawula tampi. Mugi srana raos-pangraos mekaten, kawula sangsaya cumawis nunggil kaliyan kemenangan Dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Amin.

  Untuk mengundhuh klik disini


Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya