BAHAN MASA PASKAH TAHUN 2013 (JAWA)

Nuladhani Gusti Yésus ateges tumut cancut ngayahi pakaryanipun Gusti. Kados ingkang dipun ngendikakaken déning Rasul Paul, kita sami ndhèrèk sédanipun Sang Kristus supados kita ugi ndhèrèk katangèkaken sareng kaliyan wungunipun Gusti. Sumadhiya tumut cancut ngayahi pakaryanipun Gusti, katindakaken kanthi ndhèrèk tindakipun Gusti saha manggul salib. Prakawis punika sanès ayahan ingkang gampil. Kathah pakèwedipun saha panggodhanipun ingkang saged ngoregaken kapitadosan.

Ndhèrèk Gusti Yésus mbetahaken prajanjèn ngayahi jejibahan ingkang kiyat awit pambudidaya ingkang badhé dipun adhepi punika pambudidaya ingkang katindakaken déning Gusti Yésus. Wonten ing sugengipun, Gusti Yésus mbudidaya mbabar bedhamèn lan tumindal adil. Kanggé mbabar prakawis punika Gusti Yésus kepareng masrahaken Sariranipun nandhang sangsara, mikul Salibipun dhateng ing redi Golgota saha nandhang sangsaraning salib. Panjenenganipun mbabar pangandikanipun Para Nabi ing Perjanjian Lami, "Ing ngendi ana kabeneran ing kono bakal ana tentrem rahayu, mangka wahananing kabeneran iku kaayeman lan katentreman kanggo ing salawas-lawasé" (Yesaya 32:17). Margining sangsara saha séda dipun labeti déning Gusti Yésus supados pasulayan, dredah, gesang ingkang sepen ing tumindak mboten adil wonten ing gesangipun manungsa sigeg. Wungunipun Gusti dados tandha yekti bilih sinaosa maujudaken bedhamèn saha tumindak adil punika mboten gampil, wusananipun temtu kasil.

Pambudidaya mbabar bedhamèn saha kaadilan punika timbalan kita. Awit saking punika, LPP Sinode kabiyantu déning para kadang saking pasamuwan GKJ saha GKI SW Jateng ing sakiwa-tengenipun kitha Surakarta ngracik bahan mangsa Paskah kanthi jejer, "Berlaku Adil Menyemai Kedamaian". Jejer punika kapilih kanthi nggatosaken kawontenan wekdal samangké, ing pundi pasamuwan wonten ing satengahing gesangipun bangsa ing satengahing kawontenan ingkang tebih saking bedhamèn saha tumindak adil.

Pangajeng-ajeng kula sakanca, bahan-bahan punika saged dados dadakan tumrap pasamuwan-pasamuwan ing wewengkon GKJ dan GKI kanggé ngraosaken Paskah kanthi selaras tuwin tunggil ener, inggih punika tumindak adil nenanem bedhamèn. Sampun temtu bahan-bahan punika namung mujudaken dadakan, sanès bahan ingkang kaku mboten kinging dipun éwahi. Supados dados bahan ingkang saged karaosaken kanthi jumbuh kaliyan kawontenaning pasamuwan sapanggénan, keparenga ngracik bahan punika malih.

Ing kalodhangan punika, kula sakanca ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dhumateng para kadang tunggil paladosan ingkang sampun tumut ngracik bahan Mangsa Paskah 2013 punika, inggih punika:

 1. Bp. Hengky Christian (DP BPMSW GKI SW Jateng)
 2. Pdt. Yoel M. Indrasmoro (BP Bapelsin XXV GKJ)
 3. Pdt. Mungki Sasmita (GKI Sangkrah)
 4. Pdt. C.L Sutrisno (GKI Kabangan)
 5. Pdt. Yonathan Wijayanto (GKI Sragen)
 6. Pdt. Uri Christian Labeti (GKJ Danukusuman)
 7. Pdt. Retno Ratih S. Handayani (GKJ Manahan)
 8. Pdt. Simon Yuliyanto (GKJ Boyolali)
 9. Pdt. Joko Wahyudi (GKJ Tanon)
 10. Pdt. Purnomo Kristiawan (GKJ Karanganyar)
 11. Pdt. Setyo Budi Utomo (GKJ Gebyok)
 12. Pdt. Yehezkiel Prasetyo Adi (GKJ Wuryantoro)
 13. Pdt. Sapta Kumara Indra Hartaka (GKJ Sukoharjo)
 14. Pdt. Josef M.N. Hehanussa (Fak. Teologi UKDW)

saha dhumateng Pdt. Tanto Kristiono (GKJ Margoyudan) tuwin Pdt. Uri Christian Labeti (GKJ Danukusuman) ingkang sampun mbiyantu mertal bahan Mangsa Paskah 2013 dhateng basa Jawi.

Ing wusana kula sakanca ngaturaken Wilujeng Paskah, Gusti amberkahi.

Yogyakarta, Desember 2012

PPP-LPP Sinode GKJ dan GKI Jateng:

 • Pdt. Addi Soselia Patriabara
 • Pdt. Darsono Eko Noegroho
 • Pdt. Murtini
 • Pdt. Wisnu Sapto Nugroho

 

Bahan Masa Paskah (Bahasa Jawa dapat diunduh dibawah ini)

Kotbah Rebo Klawu

Kotbah Minggu Pra Paskah 1

Kotbah Minggu Pra Paskah 2

Kotbah Minggu Pra Paskah 3

Kotbah Minggu Pra Paskah 4

Kotbah Minggu Pra Paskah 5

Kotbah Minggu Pra Paskah 6 (Palmarum)

Kotbah Kemis Putih

Kotbah Jumuwah Adi

Kotbah Minggu Paskah

 

Tata Panembah Rebo Klawu

Tata Panembah Minggu Pra Paskah 1

Tata Panembah Minggu Pra Paskah 2

Tata Panembah Minggu Pra Paskah 3

Tata Panembah Minggu Pra Paskah 4

Tata Panembah Minggu Pra Paskah 5

Tata Panembah Minggu Pra Paskah 6 (Palmarum)

Tata Panembah Kemis Pethak

Tata Panembah Jumuwah Adi

Tata Panembah Minggu Paskah

 

Bahan Panyuraos Kitab Suci Diwasa (Nyuraos Sangsaranipun Gusti Yésus)

Bahan Panyuraos Kitab Suci Diwasa (Nyuraos Sédanipun Gusti Yésus)

Bahan Panyuraos Kitab Suci Diwasa (Nyuraos Wungunipun Gusti Yésus)

Bahan Panyuraos Kitab Suci Adiyuswa (Nyuraos Sangsaranipun Gusti Yésus)

Bahan Panyuraos Kitab Suci Adiyuswa (Nyuraos Sédanipun Gusti Yésus)

Bahan Panyuraos Kitab Suci Adiyuswa (Nyuraos Wungunipun Gusti Yésus)

 

Bahan Pakempalan Pandonga 1 (Nyuraos Sangsaranipun Gusti Yésus)

Bahan Pakempalan Pandonga 2 (Nyuraos Sangsaranipun Gusti Yésus)

Bahan Pakempalan Pandonga 3 (Nyuraos  Sédanipun Gusti Yésus)

Bahan Pakempalan Pandonga 4 (Nyuraos  Sédanipun Gusti Yésus)

Bahan Pakempalan Pandonga 5 (Nyuraos Wungunipun Gusti Yésus)

Bahan Pakempalan Pandonga 6 (Nyuraos Wungunipun Gusti Yésus)


Share this :

Berita "Bahan Pembinaan Rutin" Lainnya