BAHAN MASA PASKAH 2014 (JAWA)

Nalika jamanipun Pasamuwan Wiwitan bebadra, para tiyang pitados namung ngriyayakaken dinten Minggu minangka pèngetan dinten wungunipun Gusti Yésus, saha netepaken dinten Minggu minangka dintening pangibadahipun umat Kristen. Wiwit ngambah abad kalih Masèhi, Paskah wiwit dipun riyayakaken saha dipun pèngeti kanthi mirunggan déning para tiyang pitados minangka riyaya ingkang dipun pèngeti saben taun (riyaya taunan). Sekedhik mbaka sekedhik, pèngetan Paskah taunan punika karowakaken da-dos mangsa Paskah ingkang kelampahan dangunipun 90 dinten, nyrambahi: mangsa pacawisan dangunipun 40 dinten, pucaking riyaya (dinten Paskah), saha mangsa kabingahan dangunipun 50 dinten dumugi dinten Péntakosta.

LPP Sinode - awit saking pangèstunipun Sinode GKJ dalah GKI SW Jateng - mérang mangsa Paskah dados kalih pérangan. Pérangan sepisan, Mangsa Paskah ingkang nyakup mangsa pacawisan (ka-wiwitan Rebo Awu) dangunipun 40 dinten dumugi pucaking riyaya ing dinten Paskah. Pérangan kaping kalih, Mangsa Péntakosta nya-kup wekdal 50 dinten mangsa kabingahan dumugi dinten Pénta-kosta. Buku ingkang kacawisaken punika pérangan sepisan, inggih punika Mangsa Paskah.

Kadayan déning maknanipun Paskah ingkang punjeripun wonten ing éwah-éwahaning gesangipun umat manungsa, saha kabereg déning tekading bangsa Indonesia ing salebetipun nyawisaken pemim-pining bangsa lumantar Pemilihan Umum taun 2014 punika, kapilih jejer NRESNANI GESANG. Lumantar jejer punika kita - mirungganipun warganing pasamuwan GKJ dalasan GKI - tinimbalan supados nyawang tuwin ngraos-raosaken gesang mbo-ten saking pamawasing masyarakat kita ing Indonesia ingkang limrahipun dhemen ngumbar kanikmataning kadonyan (hedonis), nengenaken kadonyan (materialistis), srakah, saha mboten mreduli dhateng wetahing gesangipun bangsa. Kita tinimbalan nya-wang saha ngraos-raosaken gesang kanthi pamawasipun Gusti Allah ingkang nresnani gesang, ingkang maujud wonten ing ayahan sangsara, séda, tuwin wungunipun Gusti Yésus Kristus.

Wonten ing kalodhangan punika, kula ngaturaken panuwun saageng-agengipun dhumateng para kadang palados ingkang kanthi tumemen sampun kepareng tumut nyawisaken buku punika sesarengan kaliyan kawula ing LPP Sinode, inggih punika:

 • Bp. Hengki Christian (Departemen PJ BPMSW GKI Jateng)
 • Pdt. Guntur Wibisono (Departemen PJ BPMSW GKI Jateng)
 • Pdt. Wahyu Adi Catur Basuki (Bidang PWG Bapelsin XXVI GKJ)
 • Pdt. Erni Ratna Yunita (Bidang PWG Bapelsin XXVI GKJ)
 • Pdt. Hadian Tan Wikara (pendeta GKI Gejayan)
 • Pdt. Riduan Sihombing (pendeta GKI Gondomanan)
 • Pnt. Yusak Cahya Kristanto (penatua GKI Ngupasan)
 • Purnawan Kristanto (anggota GKI Klaten)
 • Pdt. Yehuda Fajar K. Labeti (pendeta GKJ Wiladeg)
 • Pdt. Anugrah Kristian (pendeta GKJ Pugeran)
 • Pdt. Yusak Sumardiko (pendeta GKJ Paliyan Gunungkidul)
 • Pdt. Ni Luh Putu Artha Wahyuni (pendeta GKJ Bejiharjo)
 • Pdt. Stefanus Iwan Listyantoro (GKJ Sabda Adi Semanu)
 • Pdt. Petrus Eko B. Setyono (pendeta GKJ Susukan)
 • Pdt. Christiana Riyadi (pendeta GKJ Kemadang)

Ugi dhumateng Pdt. Em. Widdwissoeli M.S., Pdt. Uri Christian Labeti, dan Sdr. Dany Brakha Putra Pranawa ingkang tumut mbi-yantu mertal sapérangan ageng bahan Mangsa Paskah 2014 punika dhateng basa Jawi, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepin-dhan.

Ing pangajab, bahan punika mbiyantu kita sadaya nélakaken gre-getipun nresnani gesang.

Ngayogjakarta, Januari 2014

PPP-LPP Sinode GKJ dan GKI Jateng:

 • Pdt. Darsono Eko Noegroho
 • Pdt. Wisnu Sapto Nugroho
 • Pdt. Addi Soselia Patriabara
 • Pdt. Murtini Hehanusa

Untuk mengunduh dapat klik dibawah ini.

Purwaka

Dhaptar Isi

Bahan Khotbah

Bahan Liturgi (Tata Pangabekti)

Bahan Kanggé Warga Diwasa saha Adiyuswa

Bahan Kempalan Pandonga

 


Share this :

Berita "Bahan Pembinaan Rutin" Lainnya